Fleksibel udlejningsaftale Esbjerg kommune

Fleksibel udlejningsaftale

I henhold til § 60 i Lov om almene boliger er der indgået særlig udlejningsaftale mellem Varde Bolig Administration og Esbjerg Kommune om fortrinsret for pendlere og nyuddannede.

Boligorganisationen anviser 25 % af de ledige familieboliger i afdeling 0107, 0109, 0111, 0124, 0125, 0127, 0163 - Esbjerg, Grimstrup, Gredstedbro, Ribe, Ø. Vedsted og Jernvedlund efter nedenstående kriterier:

Den boligsøgende skal være opnoteret på den almindelige venteliste.

  1. Fortrinsret for boligsøgende fra andre kommuner (tilflyttere), der kan dokumentere, at de selv eller deres ægtefælle/samlever har arbejde

  2. Fortrinsret for boligsøgende, der kan dokumentere, at de selv eller deres ægtefælle/samlever er nyuddannet (i op til 1 år efter endt uddannelse)

1. Tilflyttere til Esbjerg Kommune, som er i arbejde

Kriteriet tilgodeser boligsøgende på boligorganisationens eksterne venteliste, som ønsker at flytte til kommunen, og som selv eller hvis ægtefælle/samlever er i arbejde.

Fortolkning af kriteriet og dokumentationskrav:

Boligsøgende skal have bopæl uden for Esbjerg Kommune. Det dokumenteres ved fremlæggelse af bopælsattest.

Når boligsøgende tilbydes en bolig på baggrund af kriteriet, skal boligsøgende kunne dokumentere over for boligorganisationen, at boligsøgende selv eller dennes ægtefælle/samlever har arbejde minimum 20 timer om ugen inkl. frokost senest 3 måneder efter datoen for overtagelse af boligen. Boligorganisationen skal herefter ikke følge op på arbejdssituationen for boligsøgende eller dennes ægtefælle/samlever efter overtagelsen af boligen. Arbejdet dokumenteres ved fremlæggelse af dokumentation for ansættelsesforhold på minimum 20 timer om ugen inkl. frokost og dato for ansættelsesforholdets begyndelse.

Hvis den boligsøgende ikke selv opfylder kriteriet og ikke er gift med den samlevende, er det en betingelse for at opnå fortrinsretten, at den samlevende, som opfylder kriteriet, har haft fælles folkeregisteradresse med den boligsøgende i minimum 2 år. Fælles folkeregisteradresse gennem 2 år med den samlevende, som opfylder kriteriet, dokumenteres ved fremlæggelse af bopælsattest.

Fast stilling med offentligt tilskud som f.eks. fleksjob sidestilles med andet arbejde. Fleksjob vurderes efter det ugentlige antal arbejdstimer, som kommunen supplerer op til. Hvis den boligsøgende eller dennes ægtefælle/samlever arbejder 15 timer ugentligt, og kommunen supplerer lønnen op til 30 timer ugentligt, betragtes fleksjobbet som arbejde i 30 timer ugentligt. Fleksjob dokumenteres ved fremlæggelse af ansættelseskontrakt og dato for ansættelsesforholdets begyndelse samt dokumentation fra kommunen for bevilling af fleksjob.

Elevstillinger og lærlingeuddannelser betragtes ikke som arbejde, men derimod som uddannelse.


2. Nyuddannede i op til 1 år efter endt videregående uddannelse/fagmæssig erhvervsuddannelse

Kriteriet tilgodeser boligsøgende på boligorganisationens eksterne venteliste, som selv eller hvis ægtefælle/samlever har færdiggjort en videregående uddannelse/fagmæssig erhvervsuddannelse senest 1 år før datoen for overtagelse af boligen.

Fortolkning af kriteriet og dokumentationskrav:

Når boligsøgende tilbydes en bolig på baggrund af kriteriet, skal boligsøgende kunne dokumentere over for boligorganisationen, at boligsøgende selv eller dennes ægtefælle/samlever har færdiggjort en videregående uddannelse/fagmæssig erhvervsuddannelse senest 1 år før datoen for overtagelse af boligen. Det dokumenteres ved fremlæggelse af dateret bevis for afsluttet videregående uddannelse/bestået prøve for fagmæssig erhvervsuddannelse.

Uddannelsen skal have været SU-berettiget, eller der skal have været tale om en uddannelsesaftale eller en lærlinge-/elevkontrakt.

Hvis den boligsøgende ikke selv opfylder kriteriet og ikke er gift med den samlevende, er det en betingelse for at opnå fortrinsretten, at den samlevende, som opfylder kriteriet, har haft fælles folkeregisteradresse med den boligsøgende i minimum 2 år. Det dokumenteres ved fremlæggelse af bopælsattest.

Boligsøgende eller dennes ægtefælle/samlever opfylder ikke kriteriet, hvis den boligsøgende eller dennes ægtefælle/samlever senest 1 år før datoen for overtagelse af boligen har færdiggjort 9. eller 10. klasse eller enkeltfag på VUC eller HF.

Det er boligorganisationen der administrerer ordningen, og boligsøgende pendlere skal over for boligorganisationen ved underskrivelse af tro og loveerklæring erklære, at de aftalte kriterier for at være omfattet af ordningen er overholdt, ligesom boligsøgende pendlere skal have deres arbejdsgiver til at bekræfte ansættelsesforholdet. Får man som pendler med fortrinsret tilbudt en bolig skal tilbuddet accepteres inden for boligorganisationens normale acceptfrist for at bevare retten til boligen. Når den boligsøgende har afslået 2 tilbud via den særlige udlejningsaftale, kan der efterfølgende kun søges på den almindelige venteliste.

Aftalen påbegyndes den 1. oktober 2020 og revideres senest 1 år efter ikrafttrædelse.


Underskrevet af:

Varde Bolig Administration         Esbjerg Kommune


Du kan også læse mere her:

Klik her

Blanket til ansøgning om opskrivning til fleksibel udlejningsaftale kan hentes her