Samarbejdsaftale Esbjerg kommune

Samarbejdsaftale mellem boligforeningerne i Esbjerg Kommune og Esbjerg Kommune

Esbjerg Byråd vedtog den 16.08.2021 en ny hjemløsestrategi i Esbjerg Kommune.  

Det overordnede mål med den nye hjemløsestrategi er: 

 • At reducere antallet af hjemløse med 40 % i perioden 2021 til 2025
 • At der er under 100 hjemløse i 2025  

For at opnå målene ønsker vi, at få flere unge ud i egen bolig blandt andet ved at bruge anvisningsretten i de tilfælde, hvor det er svært for den unge selv at finde en passende bolig.  

I den forbindelse udarbejdes en samarbejdsaftale mellem boligforeningerne i Esbjerg Kommune og forvaltningen Borger & Arbejdsmarked i Esbjerg Kommune. Aftalen har særligt fokus på unge hjemløse tilknyttet forsorgshjemmet Skjoldbo. Samarbejdet indgås med: 

 • A.B. Vejen Byggeselskab 
 • Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932 
 • Arbejdernes Boligforening 
 • Boligforeningen Fremad 
 • Boligforeningen Nybo 
 • Boligforeningen Ungdomsbo  
 • Boligselskabet BSV Esbjerg 
 • Bramming Boligforening 
 • Esbjerg Sociale Byggeselskab
 • Esbjerg almennyttige Boligselskab 
 • Lejerbo Esbjerg 
 • Ribe Boligforening 
 • Varde Bolig Administration 

Esbjerg Kommune har et godt samarbejde med boligforeningerne i Esbjerg Kommune. Dette samarbejde er blandt andet funderet i Boligforum.

I Boligforum drøftes samarbejdet mellem Esbjerg Kommune og bolig­organisationerne - herunder effekterne af og behovet for den fælles udlejnings­aftale. Der udveksles desuden idéer og forslag til mulige pilotprojekter, der har til formål at understøtte Vision 2025 og arbejde for, at der i 2030 ikke findes boligområder i Esbjerg Kommune, som er på listen over udsatte boligområder. 

På baggrund af dette gode fælles samarbejde i Boligforum inviteres alle boligforeningerne i Esbjerg Kommune derfor til at indgå i denne samarbejdsaftale omhandlende unge hjemløse fra Skjoldbo.  

Kommunen er bevidst om, at ikke alle boligforeninger på nuværende tidspunkt har lejligheder, som ligger indenfor borgernes økonomiske råderum. Det er dog kommunens forventning, at der med regeringens udspil Byer med plads til alle kommer finansieringsmuligheder, som gør det muligt at nedsætte huslejen midlertidigt. Det er derfor kommunens forhåbning, at alle boligforeninger kan indgå i et samarbejde omkring de unge hjemløse på Skjoldbo.  

Samarbejdsaftalen har som sagt til formål at hjælpe unge hjemløse ud i egen bolig. Unge hjemløse karakteriseres ved at: 

 • Være tilknyttet Skjoldbo (i særlige tilfælde kan der være unge, som ikke er tilknyttet Skjoldbo)  
 • Være mellem 18-30 år 
 • Have økonomiske begrænsninger  
 • Mangle en billig bolig  
 • Have et akut socialt betinget boligproblem, som ikke gør dem i stand til selv at skaffe en bolig.  

Da målgruppen ofte modtager en lav ydelse, er der behov for små boliger med lav husleje. Det forventes, at huslejen som udgangspunkt skal ligge omkring 3500 kr. inklusiv forbrug. Dog foretager Sociale Ydelser altid en individuel vurdering ud fra borgerens økonomi.  

Aftalen omfatter billige 1-2-værelses lejligheder og ungdomsboliger.  

Ungdomsboliger er især relevante, for de borgere, som er under uddannelse, men kan efter en konkret vurdering og aftale med boligforeningerne tilbydes unge, som ikke er under uddannelse. 

Hvis borgeren ikke er under uddannelse, må borgeren ikke være fyldt 30 år på indflytningstidspunktet. 

Hvis borgeren, efter en periode på maksimum to år, opfylder de almindelige betingelser for at kunne få en ungdomsbolig, forlænges kontrakten på ordinære vilkår. Ellers er borgeren i en situation, hvor vedkommende må flytte til anden bolig.

Esbjerg Kommune vil sørge for at indlede dialog med den unge, som ikke opfylder kravene for at bo i ungdomsboligen efter de to år, og vil bistå den unges videre boligsøgning. Det er altså Esbjerg Kommunes ansvar at hjælpe borgeren med at finde en ny bolig.

Sociale Ydelser er ved anvisningen opmærksom på, at om unge har særlige sociale problemstillinger, som ikke er forenelige med miljøet i ungdomsboligerne.  

Fordelingsaftale 

I forbindelse med anvendelsen af ¼-dels reglen er der følgende punkter, som er væsentlige for fordelingen af billige boliger til unge hjemløse.    

Forud for tildelingen af ¼-dels boliger 

 • Sociale Ydelser i Borger & Arbejdsmarked et visitationsmøde, hvor det drøftes hvorvidt borgerne opfylder kriterierne for anvisning af en ¼-dels bolig. 
 • Forud for visitationsmødet har Sociale Ydelser klarlagt den unges rådighedsbeløb til husleje og udgifter.  
 • På mødet fremlægger Sociale Ydelser indstillingerne om boligønsker baseret på konkrete unge hjemløses behov. 

Tildeling af ¼-dels boliger  

 • Vurderes kriterierne at være opfyldt sender Sociale Ydelser 1. side af skemaet ”indstilling til ¼-dels bolig” til boligforeningerne.   
 • Såfremt Sociale Ydelser finder det nødvendigt, kan de indkalde repræsentanter fra boligforeningerne til et tildelingsmøde. Det kan fx være i tilfælde, hvor borgeren har særlige boligbehov. 
 • Boligforeningerne vil snarest muligt sende passende tilbud til Sociale Ydelser vedr. borgere i betragtning til en ¼-dels bolig. 
 • Sociale Ydelser kontakter borger og Skjoldbo og fremlægger det pågældende boligtilbud.  
 • Sociale Ydelser kontakter den pågældende boligforening om hvorvidt lejemålet matcher borgerens behov eller ej.  
 • Såfremt lejemålet matcher borgens behov, sender boligforeningerne et endeligt tilbud til borgeren. 
 • Boligforeningen giver tilbagemelding til Sociale Ydelser, om borgeren har sagt ja eller nej til lejemålet.  
   

Området 

 • Boligerne som tilbydes, må ikke ligge i områder, som i forvejen er underlagt restriktioner i forbindelse med ghettolovgivningen (forebyggelsesområder, udsatte områder, parallelsamfund og omdannelsesområder). 
 • Der skal ved boligplacering tages højde for, hvorvidt borgeren passer ind i boligområdes beboersammensætning og opgangsfællesskaber. 

Det er ved aftalen en forudsætning at 

 • Borgeren tilhører målgruppen og opfylder de generelle kriterier i Esbjerg Kommune.  
 • Sociale Ydelser meddeler senest 5 dage efter, at boligen er tilbudt, om man vil disponere over denne. Når der er givet tilsagn om dispositionsret dækker Esbjerg Kommune evt. huslejetab fra dispositionsdagen til indflytningen.  
 • Boligforeninger kan afvise boligsøgende, som tidligere har været beboere, og som fortsat har gæld i forbindelse med fraflytningen, medmindre gælden bliver indfriet senest samtidig med anvisningen af ny bolig. 
 • En boligforening kan afvise borgere, som boligforeningen tidligere har fået udsat af en bolig på grund af husordensag jævnfør lejelovens bestemmelse om opsigelse og ophævelse af lejemål.  
 • Esbjerg Kommune, jævnfør lov om almene boliger §59, friholder boligforeninger for tab ved fraflytning af boliger, der er anvist til boligsociale formål, når boligorganisationen efter en aftalt procedure med Esbjerg Kommune har sendt to rykkere til tidligere lejer. 
 • Esbjerg Kommune yder støtte til borgere, som er blevet anvist via ¼-dels ordningen, hvis der er behov herfor. Støtten kan gives via Esbjerg Kommunes nye hjemløseenhed, som etableres pr. 1. januar 2022. Derudover har borgeren mulighed for støtte i form af eftersorg.  
  Boligforeningerne skal kontakte Hjemløseenheden hvis der opstår problemer med en lejer (fx manglede husleje, klager fra naboer, eller misvedligehold). 
 • Aftalen træder i kraft d. 1. marts 2022. 
 • Aftalen evalueres midtvejs senest ved udgangen af 2022.
 • Aftalen evalueres endeligt ved udgangen af 2023.